Tuần lễ học tập suốt đời

Một số minh chứng hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời của Xã Khánh Đông